REGULAMIN 33. ULICA Festiwal Teatrów Ulicznych 4-6 września 2020 r.

§ 1.

 1. 33. ULICA Festiwal Teatrów Ulicznych – zwany „Festiwalem” – jest imprezą kulturalno-artystyczną organizowaną przez Teatr KTO z siedzibą w Krakowie, będący miejską instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, dla którego organizatorem jest Gmina Miejska Kraków – zwany „Teatrem” lub „Organizatorem”.
 2. Festiwal odbywa się w dniach 4-6 września 2020 r. na terenie Rynku Głównego, Rynku Podgórskiego, Alei Róż, Muzeum Archeologicznego, Kompleksu Dolne Młyny w Krakowie (dalej jako: „teren Festiwalu”), jako rodzinna impreza kulturalno-artystyczna, której zakres obejmuje prezentację spektakli teatralnych.
 3. Organizator określa w niniejszym regulaminie, zwanym „Regulaminem” – zasady i warunki uczestnictwa w Festiwalu. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Organizatora – http://www.teatrkto.pl/ oraz w Punkcie Informacyjnym na terenie gdzie odbywa się Festiwal.
 4. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U z 2015r. poz. 2139 z późn. zm.).

§ 2.

 1. Uczestnikiem Festiwalu (widzem), jest każda osoba, która przebywa w wydzielonej strefie dla widowni, jako widz spektakli teatralnych prezentowanych w ramach Festiwalu.
 2. Uczestnictwo w Festiwalu może odbywać się tylko w wydzielonej strefie specjalnie przeznaczonej dla widowni.
 3. Każdy Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed wejściem na teren wydzielonej strefy dla widowni i do przestrzegania zawartych w nim procedur oraz zasad zachowania, a także do stosowania się do wytycznych obsługi wydarzenia ze strony Służb Zabezpieczenia.
 4. Na teren wydzielonej strefy dla widowni wstęp mają jedynie osoby, które:
  a. nie są zakażone koronowirusem SARS-COV-2, a także,
  b. nie przebywają na kwarantannie, a także,
  c. nie znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym.
 5. Każda osoba wchodząca na teren wydzielonej strefy dla widowni zobowiązana jest złożyć Służbie Zabezpieczenia oświadczenie co do okoliczności wskazanych w ust. 4. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia na teren wydzielonej strefy osoby, która nie złożyła stosownego oświadczenia.
 6. Rekomenduje się podanie przez Uczestnika Festiwalu danych kontaktowych do niego (nr telefonu lub adresu email) w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Festiwalu. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u widza, osób wchodzących w skład Służb Zabezpieczenia, Teatr udostępnia listę osób, które uczestniczyły w Festiwalu oraz listę osób zaangażowanych do obsługi tego wydarzenia pracownikom właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 7. Uczestnicy (widzowie) zobowiązani są zajmować w wydzielonej strefie specjalnie przygotowane do tego miejsca dla widzów. Miejsca te zostały wyznaczone z zachowaniem dystansu społecznego oraz zostały uprzednio zdezynfekowane.
 8. Ilość miejsc w wydzielonej strefie podlega ograniczeniu, zgodnie z aktualnymi wytycznymi
  i zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia kolejnych osób na teren wydzielonej strefy dla widowni, jeżeli osiągnięty został już limit zajętych miejsc w strefie.
 9. Wejście na teren wydzielonej strefy dla widowni odbywa się według kolejności przybycia,
  z zastrzeżeniem pierwszeństwa osób o szczególnych potrzebach jak osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami.
 10. Widzowie są wpuszczani na teren wydzielonej strefy nie wcześniej niż 60 minut przed wyznaczoną godziną prezentacji danego spektaklu. Widzowie oczekujący na wejście zobowiązani są do zachowania odległości od siebie co najmniej 2 metrów.
 11. Każdy Uczestnik Festiwalu (widz) ma obowiązek:
  a. samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydzielonej strefy dla widowni, poprzez zakrycie ust i nosa,
  b. zachowania odległości co najmniej 2 metrów od innych osób,
  c. używania płynu odkażającego do rąk przed każdorazowym wejściem na teren wydzielonej strefy dla widowni,
  d. wyrzucania materiałów ochrony osobistej tylko do wyznaczonych i oznaczonych w tym celu pojemników,
  e. przestrzegania postanowień Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń Służb Zabezpieczenia w zakresie właściwej organizacji Festiwalu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z Regulaminu.
 12. Brak stosowania się do któregokolwiek z obowiązków opisanych w ust. 11 powoduje, że Uczestnik (widz) zostanie poproszony o zastosowanie się do danego obowiązku, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie wydzielonej strefy dla widowni.
 13. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia na teren wydzielonej strefy dla widowni osoby, która nie posiada materiałów ochrony osobistej do czasu zastosowania się do tego obowiązku, chyba, że osoba ta jest zwolniona z zachowania takiego obowiązku zgodnie z przepisami prawa.
 14. Po zakończeniu prezentacji każdego spektaklu obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania wydzielonej strefy dla widowni, zgodnie z poleceniami Służb Zabezpieczenia, z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

§ 3.

 1. Zabezpieczeniem Festiwalu zajmują się służby zabezpieczenia – zwane „Służbami Zabezpieczenia” – które podlegają Organizatorowi oraz Dyrektorowi Organizatora.
 2. W skład Służb Zabezpieczenia wchodzą:
  – Zewnętrzna Agencja Ochrony,
  – Osoby oddelegowane do obsługi Festiwalu ze strony Organizatora.
 3. Łączność pomiędzy Służbami Zabezpieczenia a Dyrektorem Festiwalu i Organizatorem odbywa się telefonicznie.

§ 4.

Wszystkie spektakle teatralne prezentowane podczas Festiwalu są prezentowane bezpłatne tj. bez pobierania opłat od widzów.

§ 5.

 1. Służby Zabezpieczenia są uprawnione do:
  a. pilnowania aby widzowie nie zakłócali porządku na planie prezentacji spektakli teatralnych, wskazywania widzom odpowiednich stref,
  b. kontroli bezpieczeństwa zawartości bagaży i wnoszonych rzeczy w przypadku podejrzenia, że osoby te zamierzają wnieść przedmioty, niebezpieczne takie jak: broń, bezzałogowe SP, balony wypełnione gazami lżejszymi od powietrza, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne, napoje alkoholowe, lasery, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, w tym osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem środków odurzających, agresywnym oraz usiłującym wnieść przedmioty niebezpieczne, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu Festiwalu,
  d. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, oraz chronionego mienia, a także osób dopuszczających się czynów zabronionych.

   

 2. Środków przymusu bezpośredniego, tj.: siły fizycznej w postaci technik transportowych i obrony, kajdanek zakładanych na ręce trzymane z tyłu oraz ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, (o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1120 z późn. zm.) można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:
  a. wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;
  b. odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby.

 3. Organizator odmawia wstępu na teren przeznaczony dla widowni osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, agresywnym lub stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§ 6.

Podczas prezentacji spektakli teren prezentacji spektakli i teren przeznaczony dla widowni będzie ogrodzony i pilnowany przez Służby Zabezpieczenia.

§ 7.

Na terenie Festiwalu znajdować się będą punkty informacyjne.

 1. Punkt informacyjny jest zobowiązany informować o ewentualnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa porządku publicznego podczas Festiwalu oraz organizacji Festiwalu, a w szczególności o:
  a. lokalizacji miejsc prezentacji spektakli oraz stref specjalnie przeznaczonych dla widowni,
  b. lokalizacji wystaw.

§ 8.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych środków mających na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i mienia w czasie trwania Festiwalu.

 2. Organizator za pośrednictwem Konferansjera przekazuje zgromadzonej na terenie imprezy publiczności wszelkie informacje, zarządzenia i polecenia czy ostrzeżenia związane z odbywającym się Festiwalem i bezpieczeństwem jego Uczestników. Przekazywane komunikaty winny być powtórzone w niedługich odstępach czasu w zależności od ich znaczenia.

 3. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia każda osoba jest zobowiązana do:

  a.  powiadomienia o zdarzeniu osób znajdujących się w obiekcie, Służb Zabezpieczenia, najbliższej jednostki Straży Pożarnej bądź Policji, informując o miejscu zdarzenia, rodzaju zagrożenia (pożar czy inne niebezpieczeństwo) oraz czy istnieje zagrożenia życia ludzkiego,
  b. unikania paniki i stosowania się do poleceń Służb Zabezpieczenia,
  c. kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniania dojazdu służbom ratowniczym, w przypadku właścicieli obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych, wyprowadzenia z zagrożonego rejonu wszystkich osób,
  d.wyłączenia dopływu zasilania elektrycznego, usunięcia wszystkich materiałów palnych, a w szczególności butli ze sprężonymi gazami,
  e) użycia podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu obiektu, a w przypadku innego zagrożenia, zabezpieczenia terenu przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia Straży Pożarnej.

 4. W przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia Organizator za pośrednictwem Konferansjera przekazywać będzie informacje o kierunku ewakuacji oraz wezwania do zachowania spokoju wśród Uczestników Festiwalu, a Służby Zabezpieczenia dokonają wyprowadzenia z zagrożonego rejonu wszystkich osób oraz przystąpią do akcji gaśniczej lub ratunkowej.

§ 9.

 1. Uczestnikom Festiwalu czasie jego trwania, zabrania się:
  a) prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Organizatora;
  b) przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatora
  c) spożywania alkoholu;
  d) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  e) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  f) zaśmiecania terenu Festiwalu, a także niszczenia infrastruktury miejsc prezentacji spektakli oraz używania ich w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby oglądające spektakle, a nieprzebywające w tym czasie w specjalnie wydzielonej strefie dla widowni – osoby te nie są Uczestnikami Festiwalu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie norm i zasad sanitarnych oraz nieuprawnione gromadzenie się przez te osoby.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie Festiwalu.

§ 10.

 1. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z udzieleniem zgody przez Organizatora na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego zapisu przebiegu spektakli teatralnych na potrzeby prywatne (niekomercyjne).

 2. Organizator może również utrwalać przebieg Festiwalu, w tym osób uczestniczących w Festiwalu, w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Organizatora. Dane te w postaci wizerunku widzów mogą być upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. youtube). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek widza lub innej osoby przebywającej na terenie wydzielonej strefy dla widzów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.

 3. Wejście na teren Festiwalu stanowi jednoczesną zgodę ze strony widza na użycie jego wizerunku na cele wskazane w ust. 3 i ust. 4 w tym na upublicznianie i przetwarzanie jego wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia.

 4. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób w nim uczestniczących (widzów), za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań,

 5. Transmitowanie i rozpowszechnianie przebiegu Festiwalu i wizerunku osób biorących udział w prezentacji spektakli może odbywać się wyłącznie za zgodą Organizatora.

§ 11.

 1. Zakres Festiwalu, w tym prezentacji spektakli, może zostać ograniczony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazu dynamicznego), ze względu na bezpieczeństwo uczestników i publiczności albo uzasadniony interes Organizatora. Ograniczenie zakresu Festiwalu nie jest równoznaczne z odwołaniem Festiwalu.

 2. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez osoby przebywające na terenie Festiwalu wynikłe lub związane z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jak też za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, nie wchodzące w skład Służb Zabezpieczenia, bądź które powstały wskutek innych przyczyn.

 3. Wszelkie uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Festiwalu Organizator przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16.00 oraz w dniach Festiwalu w godzinach 9.00-17.00 (tj. piątek-niedziela, 4-6.08.2020) w siedzibie Teatru KTO w Krakowie, po wcześniejszym zgłoszeniu, lub poprzez działającą w czasie i miejscu trwania Festiwalu Służbę Zabezpieczenia.

 4. Za osoby małoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

§ 12.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Festiwalu jest Teatr KTO z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków, tel. 12 623 73 00, e-mail: sekretariat@teatrkto.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@teatrkto.pl.

 3. Teatr KTO będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Festiwalu:
  a. w zakresie stanu zdrowia celem dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w Teatrze, w związku z panującym stanem epidemii SARS-COV-2, a w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń organizowanych przez Teatr oraz wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa na terenie wydarzenia. Podanie przez Uczestników Festiwalu danych odnośnie stanu zdrowia jest obligatoryjne, gdyż wynika bezpośrednio z zapisów Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
  b. w zakresie danych kontaktowych, celem ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Podanie tych danych jest dobrowolne.
  c. w zakresie utrwalonego wizerunku, jako elementu widowni, w trakcie trwania wydarzenia artystycznego, w postaci fotograficznej lub filmowej na cele zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia osób biorących udział w wydarzeniu, a także w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Organizatora. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. youtube). Dane te są zbierane na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez wejście danej osoby na teren wydarzenia przeznaczony dla widowni w czasie jego trwania oraz akceptację postanowień regulaminu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Festiwalu:
  a) dotyczących stanu zdrowia są Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO – jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego,
  b. kontaktowych jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  c. dotyczących wizerunku jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Festiwalu mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia oraz właściwy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

 6. Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia i dane kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ale nie dłużej niż przez okres 14 dni. Dane osobowe dotyczące wizerunku będą przetwarzane przez Organizatora do momentu odwołania zgody lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Ponieważ przetwarzamy dane osobowe, Uczestnikom Festiwalu przysługuje prawo do:
  a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b.sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne,
  c. ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np. jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych,
  d. usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO),
  e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie wyrażono zgodę),
  f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Festiwalu nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

§ 13.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

 2. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie przepisów prawa lub rekomendacji bądź wytycznych ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego lub właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, niniejszy regulamin może ulec zmianie lub uzupełnieniu, zaś Uczestnicy Festiwalu (widzowie) zobligowani są do stosowania się do zaktualizowanego regulaminu.

[FM_form id="1"]
Skip to content