Teatr KTO zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Teatru KTO zgodnie 
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Teatru KTO – www.teatrkto.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01 września 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01 września 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest w cały czas w budowie, zaś jej obecna wersja nie jest wersją finalną.

Nie spełniono następujących wymagań: do kilku strony elementów użytkownik nie ma dostępu 
z poziomu klawiatury; na stronie brak jest wtyczek dostosowujących wygląd strony do potrzeb użytkowników: kontrast, zmiana rozmiaru czcionki, zatrzymanie ruchu na stronie; zamieszczone na stronie internetowej filmy nie posiadają audiodeskrypcji; struktura nagłówkowa strony posiada błędy; na stronie są linki, które nie zawierają treści, na stronie występują elementy graficzno-tekstowe, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu, na stronie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, w takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany; mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne 
z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.

Dostosowanie strony do dostępności następuje etapami w zakresie w jakim jest to możliwe 
z uwzględnieniem istniejących ograniczeń technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Teatru KTO można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Gebhardt, adres poczty elektronicznej: rezerwacja@teatrkto.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 623 73 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Teatr KTO jest w trakcie budowy budynku nowej siedziby, w której będą prezentowane również spektakle sceniczne. Budynek nowej siedziby będzie spełniał podstawowe wymagania zgodne 
z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom niepełnosprawnym. Planowany orientacyjny termin otwarcia nowej siedziby to marzec 2021 r.

Obecnie Teatr KTO ma siedzibę i biuro w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 74 lok. 13, z kolei spektakle sceniczne, do czasu wybudowania budynku nowej siedziby, prezentowane są w miejscu: Scena Krakowskiej Opery Kameralnej, ul. Miodowa 15, Kraków.

Siedziba/biuro Teatru KTO – ul. Krowoderska 74 lok. 13, 31-158 Kraków:

Siedziba/biuro Teatru KTO znajduje się w kamienicy w historycznej części Krakowa, do której wejście wymaga przejścia przez drzwi wejściowe do budynku kamienicy. Wejście do obiektu odbywa się bezpośrednio od strony ul. Krowoderskiej i jest zabezpieczone domofonem niedostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Nie ma obszarów kontroli. Siedziba/biuro Teatru KTO znajduje się na trzecim piętrze obiektu, prowadzą do niej kręcone schody z poręczą. 
W obiekcie nie ma windy. Obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym 
w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Obiekt nie jest wyposażony 
w defibrylator. Brak jest pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się przy ul. Krowoderskiej, parking publiczny płatny, około 10 metrów od wejścia do obiektu. W związku z tym, że obiekt znajduje się w historycznym centrum Krakowa, w najbliższej okolicy dostępny jest tylko parking publiczny, który nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Nie ma przeszkód dla wstępu do obiektu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W siedzibę/biurze Teatru znajduje się kasa biletowa. Na terenie obiektu nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce prezentacji spektakli scenicznych – Scena Krakowskiej Opery Kameralnej, 
ul. Miodowa 15, Kraków.

Scena Krakowskiej Opery Kameralnej znajduje się w zabytkowej kamienicy w historycznej części dzielnicy Kazimierz przy ul Miodowej 15, do której wejście wymaga przejścia przez drzwi wejściowe do budynku kamienicy. Wejście do obiektu odbywa się bezpośrednio od strony ul. Miodowej i jest zabezpieczone domofonem niedostosowanym dla osób niepełnosprawnych Wejście wymaga przejścia przez drzwi, które na czas prezentacji spektakli będą otwarte. Nie ma obszarów kontroli. Wejście do holu obiektu odbywa się po schodach (4 stopnie). W holu obiektu znajduje się kasa biletowa. W obiekcie nie ma windy. Obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Obiekt nie jest wyposażony w defibrylator. Brak jest pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się przy ul. Miodowej, parking publiczny płatny, około 10 metrów od wejścia do obiektu. W związku z tym, że obiekt znajduje się w historycznym centrum dzielnicy Kazimierz, w najbliższej okolicy dostępny jest tylko parking publiczny, który nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Prezentacja spektakli scenicznych odbywa się w sali widowiskowej znajdującej się w piwnicy budynku. Wejście na salę widowiskową prowadzi w dół po schodach (20 stopni). Nie ma przeszkód dla wstępu do obiektu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W siedzibę/biurze Teatru znajduje się kasa biletowa. Na terenie obiektu nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content