18.05.2022

Dostępność cyfrowa

Teatr KTO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej teatrkto.pl Data publikacji strony internetowej:  2020-09-01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  30.04.2022 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych
  • materiały wideo nie zawierają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu
  • materiały wideo nie zawierają audiodeskrypcji
Powyższe braki Teatr KTO planuje na bieżąco dostosowywać. Ogromna ilość treści na stronie wpływa na termin realizacji dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Teatru KTO można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Gebhardt, adres poczty elektronicznej: rezerwacja@teatrkto.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 12 623 73 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Teatr KTO, ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków

Dojście do budynku

Teatr KTO mieści się w budynku w ciągu kamienic przy ul. Zamoyskiego 50. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest w odległości około 50 m od wejścia bezpośrednio przy ulicy wzdłuż chodnika. Chodnik przy przejściach dla pieszych ma obniżone krawężniki. Najbliższy przystanek tramwajowy to „Smolki” znajduje się około 200m od teatru.

Budynek Teatru KTO

Wejście do budynku znajduje się na poziomie zero, drzwi szklane nie posiadają siłowników, gdyż mają zamontowane zabezpieczenia przeciwpożarowe (antypaniczne). Drzwi posiadają oznaczenie kontrastowe, bezpośrednio przy drzwiach znajduje się videodomofon w celu wezwania obsługi.

Kasa oraz szatnia znajdują się na wprost od wejścia w hallu głównym również na poziomie zero. Na posadzce nie ma kontrastowych ani wypukłych oznakowań informujących o drodze komunikacji.

Sala teatralna znajduje się na poziomie zero, do Sali można wjechać bez przeszkód wózkiem inwalidzkim. Widownia na Sali teatralnej jest mobilna i jej układ zależy od prezentowanego spektaklu, ale w każdym przypadku wyznaczone jest miejsce dla wózków inwalidzkich, o którym decyduje i informuje obsługa spektaklu. Do Sali prowadzą drzwi bezprogowe. Nie ma kontrastowych ani wypukłych oznaczeń przy drzwiach Sali teatralnej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie zero.

Budynek posiada windę. Na piętrze I i II znajdują się biura teatru.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Obsługa teatru

Zapisz się do newslettera Teatru

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Teatru KTO drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji marketingowych w formie NEWSLETTER, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. celu. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, a szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityka prywatności.

Skip to content