1. Administratorem danych jest Teatr KTO w Krakowie – zwany dalej „Teatrem” lub „Administratorem”. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia lub wykonania umowy, wykonania nałożonych obowiązków oraz realizacji lub ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę oraz możliwość ich poprawiania.

2. Użyte w „Polityce prywatności” wyrażenia oznaczają:
– dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
– osoba – osoba fizyczna, której dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora, w tym w związku z korzystaniem z serwisu www.teatrkto.pl;
– przetwarzanie – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
– Administrator – Teatr KTO z siedzibą w Krakowie (31-158), przy ul. Krowoderskiej 74, który samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
– podmiot przetwarzający – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
– odbiorca – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią za wyjątkiem organów publicznych przetwarzających dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;

3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy lub korzystania z serwisu www.teatrkto.pl. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub jej wykonywanie. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub też przez okres określony przez cele opisane w „Polityce prywatności”. Długość przechowywania danych osobowych zależy od celu przetwarzania danych, istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony interesów Administratora.

5. „Polityka prywatności” określa:
– cel przetwarzania danych osobowych i ich kategorie,
– sposób przetwarzania danych osobowych,
– zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych,
– prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane.

6. „Polityka prywatności” obowiązuje w zakresie:
– świadczenia usług kulturalnych,
– zawierania i wykonywani umów,
– korzystania z serwisu www.teatrkto.pl,
– udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr,
– udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym newsletter’a, który jest dostarczany Klientom pocztą elektroniczną.
– korespondencji, w tym elektronicznej, z Administrator lub innej formy wzajemnego kontaktu,
– systemu rejestracji audio-video wydarzeń kulturalnych, który rejestruje wizerunek osób.

7. Administrator może pozyskiwać od osoby lub z innych źródeł niżej wymienione dane osobowe. Innymi źródłami są np. specjalistyczne podmioty dostarczające informacji lub kanały mediów internetowych. Dane osobowe pochodzące z tych źródeł umożliwiają ulepszanie działalności Teatru. W czasie przetwarzania Administrator może łączyć dane osobowe pozyskane od osoby, w tym ze strony internetowej z danymi osobowymi, które pozyskuje z innych źródeł.

rejestracja do serwisu www.teatrkto.pl, korzystanie ze strony internetowej – pozyskiwane od osoby

– dane osobowe identyfikujące osobę, w tym adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
– dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;

dokonywanie zakupów biletów w serwisie www.teatrkto.pl,
przeglądanie strony internetowej, promocja Teatru korzystanie z aplikacji mobilnych – pozyskiwane od Klienta lub z innych źródeł

– dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
– nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;
– dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;
– dane o zamówieniach i zakupach Klienta (np. ilość biletów, sposób zapłaty);
– dane o zachowaniach Klienta online w trakcie przeglądania strony internetowej;
– dane o wszelkich urządzeniach wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do serwisu www.teatrkto.pl (w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Klienta,
– inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s),
– dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się;

realizacja prawa do odstąpienia od umowy – pozyskiwane od Klienta

– dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
– nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;
– dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;

realizacja procedury reklamacyjnej – pozyskiwane od Klienta

– dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
– nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;
– dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;

korespondencja z Teatrem lub inna forma wzajemnego kontaktu – pozyskiwane od osoby lub z innych źródeł

– dane osobowe podawane za każdym kontaktem (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznym, pocztą elektroniczną lub listownie;
– dane dot. wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, wysyłanych przez Teatr, w tym wszelkie łącza w nich zawarte (np. umożliwiające ustalenie, czy i kiedy wiadomości została otwarta);
– informacje przekazane w ramach udzielonych odpowiedzi;

udział w spektaklu lub wydarzeniu kulturalnym

– dane zawarte w nagraniach audio-video z wydarzeń kulturalnych, zawierających wizerunek osoby, przechowywane w systemie informatycznym Teatru z podaniem z datą i godziny obecności tej osoby;

8. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie:

– w zakresie niezbędnym dla umożliwienia zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO), 
– dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
– dla ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f) RODO),
– na podstawie zgody na przetwarzanie (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

Zakres celów przetwarzania danych został określony poniżej. 

cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

udostępnianie możliwości zakupu biletów na spektakle lub inne wydarzenia kulturalne organizowane przez Teatr poprzez:
– zarządzenie zamówieniami, realizacją umów, dostaw, zwrotów,
reklamacjami oraz odstąpieniami;
– zbieranie danych dot. zakupów i transakcji, danych kontaktowych
oraz miejsc dostawy/odbioru.

– wykonanie umowy;
– realizacja uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– prawnie uzasadniony interes Teatru

zarządzanie i usprawnianie strony internetowej www.teatrkto.pl używającej plików cookies (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii w celu zwiększenia efektywności i wygody korzystania ze strony. Niektóre pliki cookies są niezbędne dla zapewnienia możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową.

–    prawnie uzasadniony interes Teatru

promocja usług kulturalnych świadczonych przez Teatr

– prawnie uzasadniony interes Teatru
– zgoda osoby

zapewnienie właściwego kontaktu z Klientem (w tym za pomocą poczty elektronicznej, poczty, mediów społecznościowych) dot. oferty i działania Teatru poprzez wykorzystanie danych osobowych do udzielania wyjaśnień lub pomocy oraz informowania o zmianach w ofercie kulturalnej, które mają wpływ na prawa i obowiązki Klienta.

– zgoda osoby
– prawnie uzasadniony interes Teatru

rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, w tym reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Klienta lub Teatru w zakresie świadczonych przez niego usług.

– zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa
– prawnie uzasadniony interes Teatru

stosowania systemu rejestracji audio-video wydarzeń kulturalnych, który rejestruje wizerunek osób w nich uczestniczących.

prawnie uzasadniony interes Teatru

Prawnie uzasadnionym interesem Teatru w korzystaniu z danych osobowych jest:
– zaspokajanie potrzeb Klientów w zakresie usług kulturalnych;
– promowanie Teatru i świadczonych przez niego usług, rozwijanie oferty kulturalnej;
– obsługa serwisu internetowego www.teatrkto.pl;
– zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;
– ochrona i wspieranie działalności Teatru, pracowników;

9. Administrator może udostępniać dane osobowe innym podmiotom – tj. odbiorom – wyłącznie w następujących przypadkach:
– jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek przekazywania danych osobowych;
– konieczności udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw Teatru;
– konieczności udostępnienia danych osobowych dostawcom usług, którzy na podstawie umów współpracy wykonują określone zadania w imieniu lub na rzecz Teatru.
Dostawcy usług świadczą usługi w zakresie m.in.:
– technologii informatycznych (obsługa serwisu, systemu informatycznego Teatru);
– przechowywania, analizowania danych;
– przetwarzania płatności;
– usług pocztowych i kurierskich;
– pomocy prawnej i innych wyspecjalizowanych usług.

10. Administrator udostępnia dostawcom usług wyłącznie dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Teatru oraz jest zobowiązany zapewnić, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane przez nich w sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz bez możliwości wykorzystywania ich do własnych celów, o ile nie została wyrażona na to odrębna zgoda.

11. Administrator zapewnia należyty poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych organizacyjnych oraz informatycznych. Do stosowanych zabezpieczeń informatycznych należą zabezpieczenia kontroli dostępu do terminali komputerowych, oprogramowanie ochronne. Zabezpieczania techniczne i organizacyjne polegają na ograniczeniu dostępu do strefy przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla upoważnionych pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Wprawdzie Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, nie może jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych Teatrowi za pośrednictwem Internetu.

12. Administrator może przetwarzać dane osobowe dla celów związanych z promocją usług kulturalnych oferowanych przez niego, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Odmowa udzielenia zgody na otrzymywanie tych informacji marketingowych nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych przez Teatr.

13. Administrator oraz jego dostawcy usług używają plików cookies w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania ze strony internetowej.
Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty na stronie internetowej lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookies pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich.
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki można akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już istniejące albo ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies, w tym wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies, mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej, np. może uniemożliwić korzystanie z usług, które wymagają zalogowania. Ustawienia przeglądarki danego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża się zgodę, aby pliki te zapisywane były na tym urządzeniu. Pliki cookies działają w aplikacjach mobilnych w różny sposób, ponieważ są zakodowane w samej aplikacji i będą używać unikalnego identyfikatora utworzonego przez urządzenie mobilne dla celów działalności reklamowej. Ten identyfikator reklamowy można wyłączyć lub zresetować za pomocą ustawień prywatności urządzenia mobilnego.

14. Administrator może wykorzystywać plików cookies w swoich usługach do następujących celów:
– pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z serwisu jest niemożliwe;
– pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
– pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez serwis informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu, w tym oceniać zainteresowanie treściami zamieszczonymi w na stronie internetowej oraz kontrolować które treści i ile razy zostały wyświetlone;
– pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające spersonalizowanie aktywności Klienta
i umożliwić mu skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują,
w szczególności zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta.
– pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy.
– pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzysta Klient z serwisem www.teatrkto.pl.

15. Każdy posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Administrator, składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji.
Ponadto każdy posiada prawo do 
– żądania sprostowania informacji o sobie lub swoich danych osobowych – w przypadku, gdy w jego ocenie są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje;
– zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w tym wobec odniesieniu do marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu zostanie on rozpatrzony przez Teatr, który może je usunąć albo ograniczyć ich wykorzystanie albo zaprzestać ich wykorzystywania do celów marketingu bezpośredniego;
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – Teatr może ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, osoba kwestionuje kompletność lub dokładność przechowywanych danych osobowych lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba nie żąda ich usunięcia;
– przenoszenia danych swoich danych osobowych;
– żądania usunięcia danych swoich danych osobowych – Teatr może usunąć dane osobowe w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, nie istnieje konieczność ich przechowywania, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

16. Żądanie wglądu do swoich danych osobowych, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez Teatr lub skorzystania z innych praw, w tym prawa do informacji o swoich danych osobowych, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez niego, oraz o sposobie ich gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania, należy zgłosić pod adresem poczty elektronicznej iodo@teatrkto.pl.

17. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Teatr nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania przetwarzanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, zmienia miejsce pobytu lub znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z wykonaniem, zakończeniem umowy lub dokonywaniem rozliczeń wymagają przesłania tych danych.

18. Szczegółowe informacje o prawach w zakresie ochrony danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zapisz się do newslettera Teatru

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Teatru KTO drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji marketingowych w formie NEWSLETTER, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. celu. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, a szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityka prywatności.

Skip to content