1.  Organizator plenerowych wydarzeń artystycznych objętych niniejszym regulaminem jest Teatr KTO 
z siedzibą w Krakowie, będący samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, dla której Organizatorem jest Gmina Miejska Kraków.
 2. Uczestnictwo w plenerowych wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Organizatora w okresie obowiązywania niniejszego regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
 3. Każdy uczestnik plenerowych wydarzeń artystycznych (widz) organizowanych przez Organizatora jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wejściem na teren wydarzenia i do przestrzegania zawartych w nim procedur oraz zasad zachowania, a także do stosowania się do wytycznych personelu obsługi wydarzenia.
 4. Uczestnictwo w plenerowych wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Teatr KTO jest bezpłatne.
 5. Uczestnictwo w plenerowych wydarzeniach artystycznych odbywa się tylko w wydzielonej strefie specjalnie przeznaczonej dla widowni.
 6. Na teren wydzielonej strefy dla widowni wstęp mają jedynie osoby, które:
  a) nie są zakażone koronowirusem SARS-COV-2, a także,
  b) nie przebywają na kwarantannie, a także,
  c) nie znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym.
 7. Każda osoba wchodząca na teren wydzielonej strefy dla widzów zobowiązana jest złożyć obsłudze wydarzenia ze strony Organizatora oświadczenie co do okoliczności wskazanych w pkt 6. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia na teren wydzielonej strefy widza, który nie złoży stosownego oświadczenia.
 8. Rekomenduje się podanie przez widza danych kontaktowych do niego (nr telefonu lub adresu email) w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u widza lub obsługi wydarzenia, Teatr udostępnia listę osób, które uczestniczyły w danym wydarzeniu artystycznym oraz listę osób zaangażowanych do obsługi tego wydarzenia odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 9. Uczestnicy (widzowie) zobowiązani są zajmować w wydzielonej strefie specjalnie przygotowane do tego miejsca dla widzów. Miejsca te zostały rozmieszczone z zachowaniem dystansu społecznego oraz zostały uprzednio zdezynfekowane.
 10. Ilość miejsc w wydzielonej strefie podlega ograniczeniu, zgodnie z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia na widownię danej osoby, jeżeli osiągnięty został już limit zajętych miejsc w strefie.
 11. Wejście na teren wydzielonej strefy dla widzów odbywa się według kolejności przybycia, z zastrzeżeniem pierwszeństwa osób o szczególnych potrzebach jak osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami.
 12. Widzowie są wpuszczani na teren wydzielonej strefy nie wcześniej niż 60 minut przed wyznaczoną godziną wydarzenia artystycznego. Widzowie oczekujący na wejście zobowiązani są do zachowania odległości od siebie co najmniej 2 metrów.
 13. Każdy uczestnik wydarzenia artystycznego (widz) ma obowiązek:
  a) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie, na którym organizowane jest wydarzenie artystyczne, poprzez zakrycie ust i nosa.
  b) zachowania odległości co najmniej 2 metrów od innych osób.
  c) używania płynu odkażającego do rąk przed każdorazowym wejściem na teren wydzielonej strefy dla widzów,
  d) wyrzucania materiałów ochrony osobistej tylko do wyznaczonych i oznaczonych w tym celu pojemników.
  e) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi Teatru w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego regulaminu.
 14. Brak stosowania się do któregokolwiek z obowiązków opisanych w pkt 13 powoduje, że widz zostanie poproszony o zastosowanie się do danego obowiązku, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie wydzielonej strefy dla widzów.
 15. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia na teren wydzielonej strefy widza, który nie posiada materiałów ochrony osobistej do czasu zastosowania się do tego obowiązku, chyba, że widz jest zwolniony z zachowania takiego obowiązku zgodnie z przepisami prawa.
 16. Transmitowanie i rozpowszechnianie przebiegu wydarzenia artystycznego i wizerunku osób biorących udział w prezentacji spektaklu może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.
 17. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzenia artystycznego, a w szczególności zachowania osób w nim uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań.
 18. Organizator może również utrwalać przebieg wydarzenia, w tym osób uczestniczących w wydarzeniu jako widownia, w sposób wskazany w pkt 17, w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Organizatora. Dane te w postaci wizerunku widzów mogą być upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. youtube). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie wydzielonej strefy dla widzów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.
 19. Wejście na teren wydzielonej strefy dla widzów stanowi jednoczesną zgodę ze strony każdego uczestnika na użycie jego wizerunku na cele wskazane w pkt 17 i 18, w tym na upublicznianie i przetwarzanie jego wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia.
 20. Po zakończeniu wydarzenia artystycznego obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania tego miejsca przez widzów, zgodnie z poleceniami personelu obsługi wydarzenia z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
 21. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie przepisów prawa lub rekomendacji bądź wytycznych ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego lub właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, niniejszy regulamin może ulec zmianie lub uzupełnieniu, zaś uczestnicy wydarzeń artystycznych (widzowie) zobligowani są do stosowania się do regulaminu aktualnego na dzień organizacji wydarzenia artystycznego.
 22. Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2020 r. do odwołania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych uczestników scenicznych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Teatr KTO (dalej: „uczestników”) jest Teatr KTO z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków, tel. 12 623 73 00, e-mail: sekretariat@teatrkto.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@teatrkto.pl.
 3. Teatr KTO będzie przetwarzać dane osobowe uczestników:
  a) w zakresie stanu zdrowia celem dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w Teatrze, w związku z panującym stanem epidemii SARS-COV-2, a w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń organizowanych przez Teatr KTO oraz wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa na terenie wydarzenia. Podanie przez uczestników danych odnośnie stanu zdrowia jest obligatoryjne, gdyż wynika bezpośrednio z zapisów Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
  b) w zakresie danych kontaktowych, celem ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Podanie tych danych jest dobrowolne.
  c) w zakresie utrwalonego wizerunku, jako elementu widowni, w trakcie trwania wydarzenia artystycznego, w postaci fotograficznej lub filmowej na cele zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia osób biorących udział w wydarzeniu, a także w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Teatr. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Teatru KTO w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. youtube). Dane te są zbierane na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez wejście danej osoby na teren wydarzenia przeznaczony dla widowni w czasie jego trwania oraz akceptację postanowień regulaminu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników:
  a) dotyczących stanu zdrowia są Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych 
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO – jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego,
  b)kontaktowych jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  c)dotyczących wizerunku jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia oraz właściwy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
 6. Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia i dane kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ale nie dłużej niż przez okres 14 dni. Dane osobowe dotyczące wizerunku będą przetwarzane przez Teatr KTO do momentu odwołania zgody lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ponieważ Teatr KTO przetwarza dane osobowe, uczestnikom przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne,
  c) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np. jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych,
  d) usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO),
  e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie wyrażono zgodę),
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przetwarzanie danych osobowych uczestników nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
[FM_form id="1"]
Skip to content