§ 1. Definicje

 1. Teatr – Teatr KTO w Krakowie, ul. Krowoderska 74, lok. 13, 31-158 Kraków, samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, wpisana do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków – Księga Rejestrowa Nr VII/2, numer wpisu do rejestru: 28, posiadająca numer NIP: 6772241959.
 2. pektakl – przedstawienie teatralne lub inne zdarzenie artystyczne lub upowszechniające kulturę teatralną odbywające się w ramach repertuaru Teatru, objęte sprzedażą biletów.
 3. Widz – osoba uczestnicząca w Spektaklu na podstawie biletu.
 4. Kupujący – osoba rezerwującą lub nabywająca bilet.
 5. Sprzedaż – sprzedaż biletów na Spektakle dokonywana przez Teatr w kasie Teatru lub za pośrednictwem portali internetowych zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży biletów.
 6. BOW – Biuro Obsługi Widza.

§ 2. Informacje ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży biletów jest Teatr.
 2. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się według aktualnego cennika podanego na stronie internetowej Teatru – www.teatrkto.pl. Podane tam ceny biletów są cenami brutto, a wiec uwzględniają one podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.
 4. Zakupiony bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Spektaklu, którego dotyczy.
 5. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia Widza na Spektakl – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu lub jego zwrotu.
 6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez podania przyczyny. W przypadku zmian w repertuarze lub odwołania Spektaklu, Teatr nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z zamiarem udziału Widza w Spektaklu.
 7. Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie na miejsce prezentacji Spektaklu.
 8. Spektakle rozpoczynają się punktualnie, widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię. W takim przypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony bilet.
 9. Podczas Spektaklu obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania przebiegu Spektaklu, jak również korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń, które mogą przeszkadzać w prezentacji lub odbiorze Spektaklu.
 10. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania posiłków i napojów.
 11. Na terenie, na którym odbywa się prezentacja Spektaklu obowiązuje zakaz używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyraźnie wyznaczonymi.
 12. Teatr ma prawo wyprosić ze Spektaklu osobę, która nie przestrzega wskazanych powyżej zasad uczestnictwa w Spektaklu lub która swoim zachowaniem narusza przepisy prawa lub powszechnie obowiązujące standardy zachowania się w instytucjach kultury.
 13. Teatr ma prawo odmówić prawa do wstępu na Spektakl osobie, która nie ma przy sobie biletu, jak również wobec której zachodzi przypuszczenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 14. Osobie wyproszonej ze Spektaklu, jak również takiej, której odmówiono prawa wstępu na Spektakl – z przyczyn wskazanych powyżej, nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony bilet. W takim przypadku bilet uważa się za wykorzystany.
 15. Teatr zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej oraz wizualno-dźwiękowej przebiegu Spektaklu, do celów archiwalnych i promocyjnych.
 16. Udział w Spektaklu jest równoznaczny z udzieleniem zgody przez Widza na wykorzystanie jego wizerunku, przedstawionego, jako części widowni Spektaklu, w mediach społecznościowych Teatru oraz na stronie internetowej Teatru w celach archiwalnych i promocyjnych Teatru.

§ 3. Zasady rezerwacji dla grup

 1.  Rezerwacji biletów grupowych można dokonać w godzinach otwarcia Teatru: a) osobiście w Biurze Teatru (miejsce: ul. Krowoderska 74/13 31-158 Kraków), b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: rezerwacja@teatrkto.pl, c) telefonicznie, pod numerem +48 12 633 89 47.
 2. Rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego, na przygotowanym przez Teatr formularzu, który należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres rezerwacja@teatrkto.pl do 5 dni od dokonania rezerwacji lub w terminie ustalonym z Biurem Obsługi Widza.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odrębnych zasad rezerwacji biletów na wybrany Spektakl w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
 4. Rezerwacji dokonuje się podając pracownikowi Teatru imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, nazwę instytucji oraz numer telefonu kontaktowego a także dane płatnika, jeśli nie jest nim osoba rezerwująca.
 5. Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na kontakt ze strony Teatru w celu obsługi rezerwacji w przypadku ewentualnych zmian w repertuarze.
 6. Wszelkie zmiany w rezerwacji bądź jej anulowanie należy zgłaszać bezzwłocznie w Biurze Obsługi Widza lub w formie pisemnej (email), w terminie do 10 dni przed spektaklem. Późniejsze zmiany lub anulacje nie będą uwzględniane.
 7. Zarezerwowane bilety należy bezwzględnie wykupić w terminie ustalonym z Biurem Obsługi Widza lub najpóźniej 7 dni przed spektaklem.
 8. Zapłaty za bilety można dokonać w kasie Teatru (gotówka) lub przelewem, przekazem pocztowym na konto Teatru, z podaniem nazwiska i tytułu spektaklu, na numer konta : 51 1020 2892 0000 5002 0655 1305. W przypadku płatności przelewem należność winna wpłynąć na konto Teatru najpóźniej na 7 dni robocze przed datą Spektaklu.
 9. Jeżeli opłata za zarezerwowane bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie zmieniona lub anulowana, Teatr ma prawo obciążenia Kupującego równowartością niewykupionych biletów.

§ 4. Zasady rezerwacji indywidualnej

 1. Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonać w godzinach otwarcia Teatru: a) osobiście w Biurze Teatru (miejsce: ul. Krowoderska 74/13 31-158 Kraków), b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: rezerwacja@teatrkto.pl, c) telefonicznie, pod numerem +48 12 633 89 47.
 2. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie 7 dni przed spektaklem lub terminie uzgodnionym podczas dokonywania rezerwacji.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odrębnych zasad rezerwacji biletów na wybrany Spektakl w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
 4. Rezerwacji dokonuje się podając pracownikowi Teatru imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, nazwę instytucji oraz numer telefonu kontaktowego a także dane płatnika, jeśli nie jest nim osoba rezerwująca. Dane te są wykorzystywane przez Teatr wyłącznie w celu obsługi rezerwacji.
 5. Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na kontakt ze strony Teatru w celu obsługi rezerwacji w przypadku ewentualnych zmian w repertuarze.
 6. Wszelkie zmiany w rezerwacji bądź jej anulowanie należy zgłaszać bezzwłocznie w Biurze Obsługi Widza lub w formie pisemnej (email), w terminie do 3 dni przed Spektaklem. Późniejsze zmiany lub anulacje nie będą uwzględniane.
 7. Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie zmieniona lub anulowana, Teatr ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością niewykupionych biletów.
 8. Zapłaty za bilety można dokonać w kasie Teatru (gotówka) lub przelewem, przekazem pocztowym na konto Teatru, z podaniem nazwiska i tytułu spektaklu, na numer konta:  51 1020 2892 0000 5002 0655 1305. W przypadku płatności przelewem należność winna wpłynąć na konto Teatru najpóźniej na 3 dni robocze przed datą Spektaklu.
 9. Zwroty zakupionych biletów indywidualnych będą akceptowane, w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed Spektaklem.

§ 5. Zasady sprzedaży biletów

 1. Sprzedaż biletów prowadzi kasa Teatru przy Krowoderskiej 74/13 w Krakowie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 09.00 do 16.00 oraz na godzinę przed każdym Spektaklem w miejscu jego prezentacji.
 2. Miejsca prezentacji spektakli to: AST Scena Klasyczna, ul. Warszawska 5, Teatr Zależny, ul. Kanonicza 1.
 3. Płatności za bilety w kasie Teatru można dokonywać tylko gotówką.
 4. Bilety na Spektakle mogą być dostępne do zakupu także na portalach pośredniczących: www.e-wejściówki.pl, www.kupbilecik.pl, www.biletynakabarety.pl oraz www.ebilet.pl. Dokonując zakupu biletów przez ww. portale, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem tych portali. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za działania lub uchybienia powstałe po stronie ww. portali w związku ze sprzedażą biletów.
 5. Bilety ulgowe przysługują: uczniom i studentom (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz emerytom i rencistom (na podstawie aktualnej legitymacji rencisty i emeryta) oraz osobom niepełnosprawnym.
 6. Widzowie, którzy posiadają bilety ulgowe, przed wejściem na Spektakl zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Teatr ma prawo odmówić wejścia osobom nieuprawnionym do zniżki.
 7. Faktury wystawiane są na życzenie Kupujących, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kupujący przed zakupem biletu zobowiązany jest poinformować o żądaniu wystawienia faktury oraz podać numer NIP podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Teatr.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: iodo@teatrkto.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. W procesie rezerwacji biletów przetwarzane są następujące dane osobowe Kupującego: Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, nazwę instytucji oraz numer telefonu kontaktowego a także dane płatnika, jeśli nie jest nim osoba rezerwująca. Dane te są wykorzystywane przez Teatr wyłącznie w celu i na czas obsługi rezerwacji.
 4. Kupujący w procesie rezerwacji i sprzedaży biletów może również wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych na cele marketingowe. Wówczas Kupujący zgadza się na otrzymywanie informacji o Spektaklach organizowanych przez Teatr na podany przez siebie adres/numer kontaktowy. Dane te są wykorzystywane przez Teatr wyłącznie w celu przekazywania informacji marketingowych przez okres: do chwili cofnięcia zgody.
 5. W związku z tym, że w trakcie trwania Spektaklu Teatr może dokonywać rejestracji fotograficznej lub wizualno-dźwiękowej przebiegu Spektaklu, w tym wizerunku osób zgromadzonych na widowni, to udział w Spektaklu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Widza na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci jego wizerunku, utrwalanego jako przedstawienie części widowni. Dane te są wykorzystywane przez Teatr wyłącznie w celach promocyjnych na stronie internetowej Teatru lub portalach społecznościowych Teatr, a także do celów archiwalnych. Dane te przetwarzane są przez okres: do chwili cofnięcia zgody.
 6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, b) do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, c) do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą ich przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, d) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, są zbędne dla Administratora, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, e) do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie jej zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 7. Żądanie odwołania zgody lub realizacji swoich praw proszę kierować na adres e-mail: iodo@teatrkto.pl, lub przesyłając korespondencje na adres Teatru.
 8. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 7. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie Teatru.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Teatrem a Kupującymi będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
[FM_form id="1"]
Skip to content