Ogłaszamy nabór na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

Udostępnij:
Grafika Łukasz Maćkowski, fot. Bartek Cieniawa
Grafika Łukasz Maćkowski, wykorzystano zdjęcie Bartka Cieniawy

Teatr KTO w Krakowie, Instytucja Kultury Miasta Krakowa

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Oferujemy:

– Stabilne zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę.

– Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu z perspektywą zwiększenia wymiaru czasu pracy.

– Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych.

– Zdobycie doświadczenia przy realizowanych projektach.

– Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

– Pracę w nowej, atrakcyjnej siedzibie Teatru w Krakowie – Podgórzu.

– Pracę w instytucji o unikatowym profilu działalności, łączącym teatr repertuarowy z teatrem w drodze, który realizuje wiele spektakli w Polsce i za granicą.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

 1. Wymagania niezbędne:

– Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – preferowane kierunki: prawo, administracja lub też studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

– Co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych od strony zamawiającego;

– Znajomość procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych, w zakresie jaki wymagany jest praktycznym stosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych;

– Znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz nowego Prawa zamówień publicznych obowiązującego od 01.01.2021 r. tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

– Biegła znajomość obsługi komputera, w tym praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);

– Dobra organizacja pracy, samodzielność i terminowość wykonywania zadań.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

– Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury;

– Umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, odpowiedzialność;

– Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

– Wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Osoba na stanowisku Specjalista ds. zamówień publicznych odpowiada za realizację zadań nałożonych przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych przez Teatr w tym m.in. ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności:

– Sporządza roczny plan zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej na podstawie szczegółowych zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Teatru;

– Odpowiada za prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, w tym prawidłowość wyboru trybu zamówienia przez Teatr;

– Publikuje ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;

– Udziela wyjaśnień i pomocy merytorycznej w zakresie procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówienia z zakresu działalności kulturalnej pracownikom komórek wnioskujących oraz ściśle współpracuje z tymi komórkami w zakresie przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne oraz zamówienie z zakresu działalności kulturalnej;

– Prowadzi rejestr zamówień publicznych, w tym rejestr zamówień z zakresu działalności kulturalnej;

– Bierze udział w pracach komisji przetargowych;

– Opracowuje, kompletuje i przechowuje oryginały dokumentów związanych z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

– Sporządza roczne sprawozdanie o udzielanych przez Teatr zamówieniach publicznych oraz sprawozdanie o udzielanych przez Teatr zamówieniach z zakresu działalności kulturalnej;

– Przygotowuje projekty zarządzeń w zakresie procedur zamówień obowiązujących w Teatrze.

 

 1. Wymagane dokumenty:

– Curriculum vitae (CV)

– List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór.

– Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków w celu realizacji procesów rekrutacji.”

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać:

mailowo na adres: sekretariat@teatrkto.pl w terminie do 16 lipca 2021

 

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr KTO. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Teatr KTO, Kraków, ul. Krowoderska 74/13, 31-158 Kraków, poprzez email: sekretariat@teatrkto.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 623 73 00.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Teatr KTO, Kraków, ul. Krowoderska 74/13, 31-158 Kraków, poprzez email: iod@iods.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
 4. a) w celu realizacji procesu rekrutacji:

–           w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy),

–           w zakresie dodatkowych danych oraz wizerunku – na podstawie zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na piśmie lub poprzez wyraźnie działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych i ich wysłaniu do Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 1. b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, wyrażonej na piśmie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych o których mowa w pkt 3.1.a) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3.1.b) i 3.2 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych i innym podmiotom przetwarzającym dane, w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres jej trwania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o ewentualną zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 7. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
 8. Otrzymania kopii danych osobowych,
 9. Sprostowania danych osobowych,
 10. Usunięcia danych osobowych,
 11. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 12. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 

 

 

[FM_form id="1"]
Skip to content