REGULAMIN FESTIWALU

34. ULICA Festival w dniach 4-5 września 2021 r.

§ 1.

1. 34. ULICA Festival – zwany „Festiwalem” – jest imprezą kulturalno-artystyczną organizowaną przez Teatr KTO z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Krowoderska 74, lok. 13, 31-158 Kraków, będący Instytucja Kultury Miasta Krakowa posiadającą osobowość prawną, numer NIP: 6772241959, wpisaną do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków – zwany „Teatrem” lub „Organizatorem”.
2. Festiwal odbywa się w dniach 4-5 września 2021 r. w Krakowie na wydzielonym terenie w miejscu: Rynek Główny, (dalej jako: „teren Festiwalu”), jako rodzinna impreza kulturalno-artystyczna, której zakres obejmuje prezentację spektakli teatralnych oraz warsztatów artystycznych.
3. Organizator określa w niniejszym regulaminie, zwanym „Regulaminem” – zasady i warunki uczestnictwa w Festiwalu. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Organizatora – http://www.teatrkto.pl/ oraz w Punkcie Informacyjnym na terenie gdzie odbywa się Festiwal.
4. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U z 2015r. poz. 2139 z późn. zm.).

§ 2.

1. Uczestnikiem Festiwalu (zwanym również „widzem”), jest każda osoba, która przebywa w wydzielonej strefie dla widowni na terenie Festiwalu, jako widz spektakli teatralnych lub uczestnik warsztatów artystycznych odbywających się w ramach Festiwalu.
2. Uczestnictwo w Festiwalu może odbywać się tylko w wydzielonej strefie specjalnie przeznaczonej dla widowni.
3. Każdy Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed wejściem na teren wydzielonej strefy dla widowni i do przestrzegania zawartych w nim procedur oraz zasad zachowania, a także do stosowania się do wytycznych obsługi wydarzenia ze strony Służb Zabezpieczenia. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i powyższych zasad.
4. Na teren wydzielonej strefy dla widowni wstęp mają jedynie osoby, które spełniają łącznie następujące przesłanki:
a) nie są zakażone koronowirusem SARS-COV-2,
b) nie przebywają na kwarantannie,
c) nie znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym.
5. Każda osoba wchodząca na teren wydzielonej strefy dla widowni zobowiązana jest poinformować Służbę Zabezpieczenia o ewentualnym braku spełnienia wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przesłanek uprawniających do wejścia na teren strefy dla widowni. Organizator odmawia wpuszczenia na teren wydzielonej strefy osoby, która nie spełnia wymienionych w ust. 4 przesłanek.
6. Uczestnicy (widzowie) zobowiązani są zajmować w wydzielonej strefie specjalnie wyznaczone do tego miejsca dla widzów. Miejsca te zostały wyznaczone z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra oraz zostały uprzednio zdezynfekowane (w przypadku gdy wyznaczenie miejsc nastąpiło za pomocą ustawionych krzeseł). Obowiązek zachowania dystansu społecznego pomiędzy poszczególnymi widzami nie dotyczy przypadków przewidzianych prawem – vide. § 2 ust. 11 lit b) Regulaminu.
7. Ilość osób przebywających jednocześnie w wydzielonej strefie dla widowni podlega ograniczeniom ustalonym wewnętrznie przez Organizatora z uwzględnieniem limitów przewidzianych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych i zaleceniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia kolejnych osób na teren wydzielonej strefy dla widowni, jeżeli osiągnięty został już przewidziany przez niego limit.

8. Wejście na teren wydzielonej strefy dla widowni odbywa się według kolejności przybycia,
z zastrzeżeniem pierwszeństwa osób o szczególnych potrzebach jak osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby
z niepełnosprawnościami.
9. Widzowie są wpuszczani na teren wydzielonej strefy dla widowni nie wcześniej niż 60 minut przed wyznaczoną godziną prezentacji danego spektaklu lub warsztatów. Widzowie oczekujący na wejście zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra.
10. Każdy Uczestnik Festiwalu (widz) ma obowiązek:
a) samodzielnego wyposażenia się w maseczkę służącą do zakrywania ust i nosa oraz realizowania nakazu zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie wydzielonej strefy dla widowni – za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem, w których nie jest to wymagane tj. m.in. za wyjątkiem:
– dziecka do ukończenia 5. roku życia,
– osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa bądź zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.
b) zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra od innych widzów – za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem, w których nie jest to wymagane tj. m.in. za wyjątkiem:
– widza, który przebywa w wydzielonej strefie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
– widza, który przebywa w wydzielonej strefie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
– osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
c) używania płynu odkażającego do rąk przed każdorazowym wejściem na teren wydzielonej strefy dla widowni,
d) wyrzucania materiałów ochrony osobistej tylko do wyznaczonych i oznaczonych w tym celu pojemników,
e) przestrzegania postanowień Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń Służb Zabezpieczenia w zakresie właściwej organizacji Festiwalu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z Regulaminu.
11. Brak stosowania się do któregokolwiek z obowiązków opisanych w ust. 10 powoduje, że Uczestnik (widz) zostanie poproszony o zastosowanie się do danego obowiązku, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie wydzielonej strefy dla widowni.
12. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia na teren wydzielonej strefy dla widowni osoby, która odmawia realizowania obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przebywania w wydzielonej strefie lub nie przestrzega reguł sanitarnych, do czasu zastosowania się do powyższego, chyba, że osoba ta jest zwolniona z zachowania danego obowiązku zgodnie z przepisami prawa.
13. Po zakończeniu prezentacji każdego spektaklu obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania wydzielonej strefy dla widowni, zgodnie z poleceniami Służb Zabezpieczenia, z zachowaniem zasad dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra.
14. Do ograniczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie i na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

§ 3.

1. Zabezpieczeniem Festiwalu zajmują się służby zabezpieczenia – zwane „Służbami Zabezpieczenia” – które podlegają Organizatorowi oraz Dyrektorowi Organizatora.
2. W skład Służb Zabezpieczenia wchodzą:
a) Zewnętrzna Agencja Ochrony,
b) Osoby oddelegowane do obsługi Festiwalu ze strony Organizatora.
3. Łączność pomiędzy Służbami Zabezpieczenia a Dyrektorem Festiwalu i Organizatorem odbywa się telefonicznie.

§ 4.

Wszystkie spektakle teatralne oraz warsztaty artystyczne przewidziane w ramach Festiwalu odbywają się bezpłatnie tj. bez pobierania opłat od Uczestników (widzów).

§ 5.

1. Służby Zabezpieczenia są uprawnione do:
a) pilnowania aby Uczestnicy nie zakłócali porządku podczas spektakli teatralnych oraz warsztatów artystycznych, wskazywania odpowiednich stref,
b) kontroli bezpieczeństwa zawartości bagaży i wnoszonych rzeczy na teren stref dla widowni w przypadku podejrzenia, że osoby te zamierzają wnieść przedmioty, niebezpieczne takie jak: broń, bezzałogowe SP, balony wypełnione gazami lżejszymi od powietrza, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne, napoje alkoholowe, lasery, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
c) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, w tym osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem środków odurzających, agresywnym oraz usiłującym wnieść przedmioty niebezpieczne, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu przeznaczonego dla widowni.
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, oraz chronionego mienia, a także osób dopuszczających się czynów zabronionych.
2. Środków przymusu bezpośredniego, tj.: siły fizycznej w postaci technik transportowych i obrony, kajdanek zakładanych na ręce trzymane z tyłu oraz ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, (o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1120 z późn. zm.) można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:
a) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;
b) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby.
3. Organizator odmawia wstępu na teren przeznaczony dla widowni osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, agresywnym lub stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§ 6.

Podczas spektakli i warsztatów w ramach Festiwalu, teren na którym się one odbywają oraz teren wydzielony specjalnie dla widowni tj. teren Festiwalu będzie ogrodzony i pilnowany przez Służby Zabezpieczenia.

§ 7.

1. Na terenie Festiwalu lub w pobliżu tego terenu znajdować się będą punkty informacyjne.
2. Punkt informacyjny jest zobowiązany informować o ewentualnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa porządku publicznego podczas Festiwalu oraz organizacji Festiwalu, a w szczególności o:
a) lokalizacji miejsc prezentacji spektakli oraz stref specjalnie przeznaczonych dla widowni,
b) lokalizacji wystaw.

§ 8.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych środków mających na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i mienia w czasie trwania Festiwalu.
2. Organizator za pośrednictwem Służb Zabezpieczenia przekazuje zgromadzonym na terenie Festiwalu Uczestnikom wszelkie informacje, zarządzenia i polecenia czy ostrzeżenia związane z odbywającym się Festiwalem i bezpieczeństwem jego Uczestników. Przekazywane komunikaty winny być powtórzone w niedługich odstępach czasu w zależności od ich znaczenia.
3. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia każda osoba jest zobowiązana do:
a) powiadomienia o zdarzeniu osób znajdujących się na terenie Festiwalu, Służb Zabezpieczenia, najbliższej jednostki Straży Pożarnej bądź Policji, informując o miejscu zdarzenia, rodzaju zagrożenia (pożar czy inne niebezpieczeństwo) oraz czy istnieje zagrożenia życia ludzkiego,
b) unikania paniki i stosowania się do poleceń Służb Zabezpieczenia,
c) kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniania dojazdu służbom ratowniczym,
d) wyłączenia dopływu zasilania elektrycznego, usunięcia wszystkich materiałów palnych, a w szczególności butli ze sprężonymi gazami,
e) użycia podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na terenie Festiwalu, a w przypadku innego zagrożenia, zabezpieczenia terenu przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia Straży Pożarnej.
4. W przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie Festiwalu Organizator za pośrednictwem Służb Zabezpieczenia przekazywać będzie informacje o kierunku ewakuacji oraz wezwania do zachowania spokoju wśród Uczestników Festiwalu, a Służby Zabezpieczenia dokonają wyprowadzenia z zagrożonego rejonu wszystkich osób oraz przystąpią do akcji gaśniczej lub ratunkowej.

§ 9.

1. Uczestnikom Festiwalu czasie jego trwania na terenie Festiwalu, zabrania się:
a) prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Organizatora,
b) przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatora,
c) spożywania alkoholu,
d) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
e) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami wyraźnie do tego wyznaczonymi,
f) zaśmiecania terenu Festiwalu, a także niszczenia infrastruktury,
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie Festiwalu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby oglądające spektakle, a nieprzebywające w tym czasie w specjalnie wydzielonej strefie dla widowni – osoby te nie są Uczestnikami Festiwalu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie norm i zasad sanitarnych oraz nieuprawnione gromadzenie się przez te osoby wokół ogrodzonego terenu Festiwalu.

§ 10.

1. Transmitowanie i rozpowszechnianie przebiegu Festiwalu i wizerunku lub głosu osób biorących udział w prezentacji spektakli oraz warsztatach, w tym artystów, może odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą Organizatora.
2. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób w nim uczestniczących, w tym widzów, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań,
3. Organizator może również utrwalać przebieg Festiwalu, w tym osób uczestniczących w Festiwalu, w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Organizatora. Dane te w postaci wizerunku widzów, jako elementu widowni, mogą być upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. youtube). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek widza, jako elementu widowni, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.
4. Utrwalanie wizerunku na zdjęciach lub filmach, w celach wskazanych w ust. 2 i 3 stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora. Uwieczniony wizerunek stanowić będzie wyłącznie szczegół organizowanego Festiwalu i nie ma on na celu przedstawienia konkretnej osoby. Wizerunek uczestników Festiwalu nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, w związku z tym Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

§ 11.

1. Zakres Festiwalu, w tym prezentacji spektakli oraz warsztatów artystycznych, może zostać ograniczony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazu dynamicznego, nieobecności zespołu artystycznego itd.), ze względu na bezpieczeństwo Uczestników lub osób postronnych i albo inny uzasadniony interes Organizatora. Ograniczenie zakresu Festiwalu nie jest równoznaczne z odwołaniem całego Festiwalu.
2. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez osoby przebywające na terenie Festiwalu wynikłe lub związane z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jak też za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, nie wchodzące w skład Służb Zabezpieczenia, bądź które powstały wskutek innych przyczyn.
3. Wszelkie uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Festiwalu Organizator przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16.00 w siedzibie Teatru KTO w Krakowie, po wcześniejszym zgłoszeniu, lub poprzez działającą w czasie i miejscu trwania Festiwalu Służbę Zabezpieczenia.
4. Za osoby małoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

§ 12.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Festiwalu jest Teatr KTO z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków, tel. 12 623 73 00, e-mail: sekretariat@teatrkto.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@iods.pl.
3. Teatr KTO będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Festiwalu, w postaci utrwalonego wizerunku, w tym w formie zdjęć i materiałów audiowizualnych, wyłączeniu w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia podczas realizacji Festiwalu,
b) dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych Organizatora oraz w celach promocyjnych.
Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. youtube).
4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku Uczestników Festiwalu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz udostępniania materiałów w celach promocyjnych i informacyjnych, gdzie wizerunek osób stanowi wyłącznie szczegół utrwalonego wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w organizowanym Festiwalu.
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Festiwalu mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, a także uprawnione organy w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policja, Sądy, Prokuratura.
7. Dane osobowe dotyczące:
a) wizerunku w zakresie wskazanym w ust. 3 a) niniejszego paragrafu będą przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc, zaś w uzasadnionych przypadkach gdy nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, dane te będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 1 roku, a w przypadku wszczęcia postępowania – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń liczonego od nowych terminów powstałych w wyniku postępowania,
b) wizerunku w zakresie wskazanym w ust. 3 b) niniejszego paragrafu będą przetwarzane przez Organizatora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ponieważ przetwarzamy dane osobowe, Uczestnikom Festiwalu przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne,
c) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np. jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych,
d) usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO),
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie wyrażono zgodę),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Festiwalu nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

§ 13.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.
2. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie przepisów prawa lub rekomendacji bądź wytycznych ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego lub właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, niniejszy regulamin może ulec zmianie lub uzupełnieniu, zaś Uczestnicy Festiwalu (widzowie) zobligowani są do stosowania się do zaktualizowanego regulaminu.

Zapisz się do newslettera Teatru

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Teatru KTO drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji marketingowych w formie NEWSLETTER, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. celu. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, a szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityka prywatności.

Skip to content