§ 1. Postanowienia ogólne

 1. W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych (widzów) przed epidemią koronowirusa SARS-COV-2 niniejszym wprowadza się Regulamin określający zasady organizacji widowni i uczestnictwa w scenicznych wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Teatr KTO w okresie trwania epidemii koronowirusa SARS-COV-2
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich wydarzeń artystycznych organizowanych przez Teatr KTO odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach (tzw. wydarzenia sceniczne). W przypadku wydarzeń plenerowych mogą obowiązywać inne zasady organizacji i uczestnictwa w tych wydarzeniach, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w miejscu ich organizacji.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w scenicznym wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Teatr w okresie obowiązywania Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
 2. Każdy uczestnik wydarzeń artystycznych (widz) jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem bilet i do przestrzegania zawartych w nim procedur oraz zasad zachowania, a także do stosowania się do wytycznych obsługi Teatru.
 3. W wydarzeniu artystycznym nie może uczestniczyć widz, który:
  a) jest osobą zakażoną koronowirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa u siebie takie zakażenie;
  b) przebywa na kwarantannie;
  c) jest pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Każdy uczestnik wydarzeń artystycznych (widz) jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia potwierdzające brak wystąpienia negatywnych przesłanek uczestnictwa w wydarzeniu określonych w ust. 3 powyżej (Oświadczenie SARS-COV-2). Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym. Teatr ma prawo odmówić wpuszczenia na widownię widza, który nie złoży stosownego oświadczenia, bez prawa do zwrotu za niewykorzystany bilet. Druk Oświadczenia SARS-SOV-2 jest dostępny na stronie internetowej Teatru, a także do pobrania na miejscu organizacji wydarzenia przez tym wydarzeniem w kasie biletowej. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych widzów, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenie SARS-COV-2. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się widzów w Teatrze, zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru.
 5. Rekomenduje się podanie w Oświadczeniu SARS-COV-2 danych kontaktowych widza (nr telefonu lub adresu email) w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u widza lub obsługi wydarzenia, Teatr udostępnia listę osób, które uczestniczyły w danym wydarzeniu artystycznym oraz listę osób zaangażowanych do obsługi tego wydarzenia odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 6. Każdy uczestnik wydarzenia artystycznego (widz) ma obowiązek:
  a) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie, na którym organizowane jest wydarzenie artystyczne, poprzez zakrycie ust i nosa.
  b) zachowania odległości co najmniej 1,5 m, a w przypadku tworzenia się kolejek – 2 metrów od innych osób.
  c) używania płynu odkażającego do rąk przed każdorazowym wejściem na teren, na którym organizowane jest wydarzenie artystyczne oraz na widownię.
  d) wyrzucania materiałów ochrony osobistej tylko do wyznaczonych i oznaczonych w tym celu pojemników.
  e) przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi Teatru w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
 7.  Brak stosowania się do któregokolwiek z obowiązków opisanych w ust. 5 powyżej powoduje, że widz zostanie poproszony o zastosowanie się do tego obowiązku, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie miejsca, w którym odbywa się wydarzenie artystyczne, bez prawa zwrotu ceny za niewykorzystany bilet.
 8. Teatr ma prawo odmówić wpuszczenia na widownię widza, który nie posiada materiałów ochrony osobistej do czasu zastosowania się do tego obowiązku, bez prawa do zwrotu równowartości za niewykorzystany z tej przyczyny bilet, chyba, że widz jest zwolniony z zachowania takiego obowiązku zgodnie z przepisami prawa.
 9. Widzowie zobowiązani są również do przestrzegania następujących zasad organizacji widowni:
  a) zajmowania miejsc wyznaczonych na bilecie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy widza, który:
  –  uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
  –  jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
  b) w przypadku zakupu biletów on-line okazywania ich na urządzeniu mobilnym.
  c) stosowania się do komunikatów i wskazówek obsługi Teatru dotyczących przepływu publiczności,
d) korzystania ze schodów, z pominięciem windy, przy czyn powyższe nie dotyczy osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami.
 10. Transmitowanie i rozpowszechnianie przebiegu wydarzenia artystycznego i wizerunku osób biorących udział w prezentacji spektaklu może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Teatru.
 11. Teatr jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzenia artystycznego, a w szczególności zachowania osób w nim uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań.
 12. Teatr może również utrwalać przebieg wydarzenia, w tym osób uczestniczących w wydarzeniu jako widownia, w sposób wskazany w pkt 10, w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Teatr. Dane te w postaci wizerunku widzów mogą być upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Teatru w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. youtube). Teatr może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na widowni, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.
 13. Uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym w roli widza, stanowi jednoczesną zgodę ze strony każdego takiego uczestnika na użycie jego wizerunku na cele wskazane w pkt 10 i 11, w tym na upublicznianie i przetwarzanie jego wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych

§ 3. Zasady organizacyjne

 1. Teatr udostępnienia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc zgodnie z planem widowni uwzględniającym obowiązujące w tym zakresie wytyczne służb sanitarnych.
 2. Wejście na miejsce organizacji wydarzenia artystycznego będzie odbywało się nie wcześniej niż 30 minut przed wyznaczoną godziną wydarzenia artystycznego. Oczekujący widzowie zobowiązani są do zachowania odległości od siebie co najmniej 1,5 m, a w przypadku tworzenia się kolejek – 2 metrów.
 3. Przy wejściu na miejsce organizacji wydarzenia artystycznego obsługa Teatru kierują ruchem, wpuszczając widzów stopniowo po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, posiada ważny bilet oraz wypełnione Oświadczenie SARS-COV-2.
 4. W przypadku braku wypełnionego Oświadczenie SARS-COV-2 widzowie proszeni są o udanie się do wyznaczonego stanowiska w celu uzupełnienia powyższego oświadczenia.
 5. Na terenie miejsca organizacji wydarzenia artystycznego, w oznaczonych miejscach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym.
 6. Po każdym wydarzeniu artystycznym przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń przeznaczonych dla widzów wraz z wyposażeniem. Podczas trwania wydarzenia artystycznego – przed i po przerwie – obsługa Teatru dokonuje dodatkowej dezynfekcji klamek i innych elementów często dotykanych.
 7. Przed oraz po każdym wydarzeniu artystycznym widownia jest wietrzona.
 8. W miejscu organizacji wydarzenia artystycznego nie ma możliwości przechowania bagażu.
 9. Przy korzystaniu z szatni, o ile będzie udostępniona, należy zachować wymagany dystans społeczny oczekując na przyjęcie i wydanie odzieży. W przypadku, gdy szatnia nie będzie udostępniona, Teatr umożliwi wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię i pozostawienie jej na wolnym miejscu obok widza.
 10. Teatr może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren miejsca organizacji wydarzenia artystycznego grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.
 11. Obsługa Teatru w czasie organizacji wydarzenia artystycznego, wykonuje swoje czynności w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.
 12. W czasie przerw w czasie wydarzenia artystycznego preferowane będzie opuszczenie sali widowiskowej, celem jej przewietrzenia i w miarę warunków pogodowych udanie się na zewnątrz poza teren miejsca organizacji wydarzenia artystycznego.
 13. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (kolejka z odstępem, co 2 m).
 14. Po zakończeniu wydarzenia artystycznego obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania tego miejsca przez widzów, zgodnie z poleceniami obsługi Teatru.
 15. W Teatrze wyznaczono koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Obsługa Teatru dba o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń w miejscu organizacji wydarzeń artystycznych.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest spójny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 (https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne).
 2. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie ww. przepisów lub rekomendacji, Regulamin może ulec zmianie lub uzupełnieniu, zaś uczestnicy wydarzeń artystycznych (widzowie) zobligowani są do stosowania się do Regulaminu aktualnego na dzień organizacji wydarzenia artystycznego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2020 r. do odwołania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych uczestników scenicznych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Teatr KTO (dalej: „uczestników”) jest Teatr KTO z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków, tel. 12 623 73 00, e-mail: sekretariat@teatrkto.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@teatrkto.pl.
 3. Teatr KTO będzie przetwarzać dane osobowe uczestników:
  a) w zakresie stanu zdrowia celem dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w Teatrze, w związku z panującym stanem epidemii SARS-COV-2, a w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń organizowanych przez Teatr KTO oraz wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa na terenie wydarzenia. Podanie przez uczestników danych odnośnie stanu zdrowia jest obligatoryjne, gdyż wynika bezpośrednio z zapisów Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
  b) w zakresie danych kontaktowych, celem ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Podanie tych danych jest dobrowolne.
  c) w zakresie utrwalonego wizerunku, jako elementu widowni, w trakcie trwania wydarzenia artystycznego, w postaci fotograficznej lub filmowej na cele zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia osób biorących udział w wydarzeniu, a także w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Teatr. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Teatru KTO w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. youtube). Dane te są zbierane na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez wejście danej osoby na teren wydarzenia przeznaczony dla widowni w czasie jego trwania oraz akceptację postanowień regulaminu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników:
  a) dotyczących stanu zdrowia są Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych 
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO – jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego,
  b)kontaktowych jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  c)dotyczących wizerunku jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia oraz właściwy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
 6. Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia i dane kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ale nie dłużej niż przez okres 14 dni. Dane osobowe dotyczące wizerunku będą przetwarzane przez Teatr KTO do momentu odwołania zgody lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ponieważ Teatr KTO przetwarza dane osobowe, uczestnikom przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne,
  c) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np. jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych,
  d) usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO),
  e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie wyrażono zgodę),
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przetwarzanie danych osobowych uczestników nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Zapisz się do newslettera Teatru

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Teatru KTO drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji marketingowych w formie NEWSLETTER, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. celu. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, a szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityka prywatności.

Skip to content